Projektbeskrivning – sammanfattning

Skeberg 2.0 – Byn i globaliseringens och kunskapssamhällets tid.

Projektet består av en väv av 14 samverkande delprojekt, som skall leda mot målet att öka Skebergs attraktivitet. De som bor i byn skall i flera avseenden få ett rikare liv, ges tillfällen till inkomster och de som besöker Skeberg skall mötas av ett spännande och upplevelserikt byliv och flera skall på sikt lockas att flytta in. Nyckelord i projektet är kompetensutveckling, friluftsliv, friskvård, hälsa och en bärande idé är att bygga på de i många stycken unika förutsättningar som Skeberg har.

Projektet är tvåårigt och startade i april 2018. Det bygger som vanligt mycket på ideellt arbete, men bidrag finns för att täcka vissa arbetsinsatser och investeringar. Bidraget är 891 700 kronor.

Målsättningar

Projektet skall

 • öka byns attraktivitet för byborna, för de som flyttar in och de som besöker
 • nå ut med information om byn och dess förutsättningar för aktiv fritid
 • leda till kompetensutveckling i byn kring IT-användning, globalisering och de nya ekonomiska plattformarna
 • skapa nya källor till inkomster för bybor, bystugeföreningen och till en tjänst om 30-50 % i en av byns firmor
 • ha projektledning med realistiska ansatser, struktur och metoder som underlättar ledning och genomförande och långsiktiga effekter av projektet
 • bevaka hållbarhetsfrågan så att metoder etableras för underhåll och vidareutveckling av uppnådda resultat.

Målgrupper

Projektet riktar sig till

 • samtliga heltids och deltidsboende i Skebergsbyarna
 • landsbygdskommuner med intressen i hur Internet kan implementeras i byliv och för utveckling av näringar
 • intresserade av friluftsliv och träning i Leksandsbyarna med omnejd
 • nationella och internationella företag/organisationer intresserade av friluftsliv, friskvård och träning
 • nationella och internationella besökare intresserade av byhistoria, friluftsliv, friskvård och träning
 • besökande familjer och enskilda som vill uppleva några dagar på landet

De 14 delprojekten fördelar sig på de fyra målområdena.

Projekten samverkar som delar i en helhet. Under det tidiga projektarbetets gång har ytterligare ett delprojekt lagts till under Område IV. Flera av delprojekten innebär att mark i byn utnyttjas för olika installationer. En arbetsgrupp har åtagit sig att planera markanvändningen.

Område I Byns attraktivitet för byborna, för de som flyttar in och som besöksmål. Delprojekt

Internet-access och studiecenter
Byn året runt
Kulturlandskapet och kulturpersonligheterna
Friluftsliv: Boulebana, Sjöarna, bergen och stigarna
Friskvård och träning: utegym
Friskvård och träning: Skibbârg Run
Friskvård och träning: löpning, cykling

Område II Nå ut med information om Skeberg och projektet. Delprojekt

Information, dokumentation – webbutveckling

Område III Kompetensutveckling. Delprojekt

Utblick, utveckling, samhällsservice – hela byn upp på Internet

Område IV Projektledning, förvaltning. Delprojekt

Projektledning
Lokaler, administration, säkerhet
Utvärdering, kvalitet, hållbarhet
Rapportering

Översikt av delprojekten

Delprojekt 1: Internet-access och studiecenter

Vid delprojektets slut skall

 • det finnas ett rum i bygdegården med access till Internet
 • rummet skall vara utrustat med teknik så att man med egen eller i rummet befintlig dator kan nå nätet
 • rummet skall vara utrustat med teknik som stödjer presentationer och undervisning.
Delprojekt 2: Byn året runt

Vid delprojektets slutskall

 • det finnas en strategi för att göra redan nu etablerade året runt aktiviteter hållbara
 • det finnas mycket konkreta planer för utveckling av minst tre nya, hållbara året runt aktiviteter, varav två skall generera inkomster till bystugan och/eller bybor.
Delprojekt 3: Kulturlandskapet och kulturpersonligheterna

Vid delprojektets slutskall

 • arbetet ha resulterat i en gedigen dokumentation kring punkterna a,b,c nedan
 • materialet skall vara språk- och fackgranskat och tillgängligt i första hand på svenska på byns webbplats
 • sammanfattningar på engelska på byns webbplats
 • minst två föredrag baserade på delprojektet skall ha förberetts och genomförts
Delprojekt 4 Friluftsliv: Boulebana, lekplats

Vid delprojektets slutskall

 • en boulebana finnas på plats
 • ansvariga som skall underhålla/sköta boulebanan utsedda
 • två introduktionstillfällen ha hållits i hur man använder banan
 • skriftlig instruktion i hur boule-spel genomförs finnas
 • en lekplats finnas
 • ansvariga som skall underhålla/sköta lekplatsen utsedda
Delprojekt 5 Friluftsliv: Sjöarna, bergen och stigarna

Vid delprojektets slut skall

 • det finnas information om utflyktsmål inom byarna på webben och om tillgänglighet och liknande
 • det finnas analoga och digitala kartor om utflyktsmål, stigarna
 • det finnas information var grillplatser finns
 • ansvariga som skall underhålla platser vara utsedda
 • ansvariga som skall uppdatera informationen vara utsedda
Delprojekt 6 Friluftsliv: Friskvård och träning, utegym

Vid delprojektets slut skall

 • det finnas information om träningsmöjligheterna (utegym, löpstigar) i byarna på webben och om tillgänglighet och liknande
 • det finnas analoga och digitala kartor om stigarna och träningsplatserna
 • ansvariga som skall underhålla platser vara utsedda
 • ansvariga som skall uppdatera informationen vara utsedda
 • instruktionsskyltar uppsatta vid redskapen
 • minst fyra instruktionstillfällen genomförda (tas upp på video och läggs ut på webb platsen)
 • bokningssystem implementerat på webben.
Delprojekt 7 Friluftsliv: Friskvård och träning, Skibärg Run

Vid delprojektets slutskall

 • det finnas information om Skibärg Run på webben och om tillgänglighet och liknande
 • det finnas analoga och digitala kartor på löpstigarna för kommande lopp
 • ansvariga som skall underhålla platser vara utsedda
 • ansvariga som skall uppdatera informationen på webben vara utsedda
 • bokningssystem implementerat på webben
 • utvidgade platser för start och målgång i loppet
 • enkel byggnad för administration av loppet
Delprojekt 8 Friluftsliv: Friskvård och träning, löpning, cykling

Vid delprojektets slutskall det finnas

 • en detaljerad redovisning av upprustningsbehovet på byns stigar och skogsvägar
 • kostnads bedömningar för att möta upprustningsbehovet
 • en kartläggning av möjliga finansieringskällor
Delprojekt 9: Information, dokumentation – web utveckling

Vid delprojektets slutskall

 • det finnas levande och funktionell webbsida
 • via webben skall man kunna boka aktiviteter, boende, förtäring
 • det finnas ett aktivt drivet facebook konto
 • ansvariga som under projekttiden skall underhålla webb och facebook vara utsedda
 • skall projektet som helhet generera ekonomi för att ha en 30 – 50% tjänst som sköter webbplatsen och kommunikationen kring sälj/köp av attraktioner, boende etc
Delprojekt 10 Utblick, utveckling, samhällsservice – hela byn upp på Internet och delaktiga i plattformsekonomin

Vid delprojektets slutskall

 • alla delaktiga i projektet och som saknar egen firma ha registrerat sig för F-skatt och startat en egen firma
 • den absoluta majoriteten i byn skall behärska enkel användning av dator och nyttjande av tjänster på nätet
  • samhällstjänster apotek, vårdcentral, social service
  • tågbiljetter, hemkörning av mat, boka filmer på nätet, etc
 • de med intresse av att sälja tjänster på nätet skall kunna skriva in erbjudandet och lägga upp objekt, bilder på den upprättade webbplatsen
Delprojekt 11 Projektledning

Vid delprojektets slutskall

 • de övriga delprojekten genomförts i enlighet med planer och målen uppnåtts
 • deltagande i projektet skall ha fått rika erfarenheter och känna sig nöjda med sina insatser och projektets utveckling
 • projektet ha hållit sig inom legala ramar och följt budget
Delprojekt 12 Lokaler, administration, säkerhet

Vid delprojektets slutskall lokalerna tjänat projektet väl och vara avstädade. Hjärtstartaren skall finnas på central plats och minst två personer skall kunna hantera den.

Delprojekt 13 Utvärdering, kvalitet, hållbarhet

Vid delprojektets slutskall

 • en utvärdering som möter rimliga kvalitetskrav föreligga
 • kvalitetsbevakningen ha lett till att delprojekten genomförts inom angivna ramar och med starkt engagemang från involverade
 • en långsiktig plan och ekonomisk modell för projektresultatens vidareutveckling och överlevnad föreligga
Delprojekt 14 Rapportering

Vid delprojektets slutskall föreligga en sammanhållen rapport om projektarbetet och dess utfall. Minst en publicerad artikel om projektet.